Dấu Vuông Colop

Chưa được phân loại

Hộp dấu Colop Printer 20 New 2017

Hộp dấu Colop Printer 20 New 2017

-Kích thước: 14mm x 38 mm

-Số dòng tối đa: 03 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/20

Hộp dấu Printer 10N

Hộp dấu Printer 10N

-Kích thước: 10mm x 27 mm

-Số dòng tối đa: 02 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/10

-Hộp dấu thường dùng cho dấu chức danh, dấu giám đốc, dấu phó giám đốc, dấu chữ ký nhỏ…

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 20N

Hộp dấu Printer 20N

-Kích thước: 14mm x 38 mm

-Số dòng tối đa: 03 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/20

-Hộp dấu thường dùng cho dấu tên, dấu chức danh, dấu đã thu, dấu đã chi…

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 30N

Hộp dấu Printer 30N

-Kích thước: 18mm x 47 mm

-Số dòng tối đa: 04 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/30

-Hộp dấu thường dùng cho dấu chức danh, dấu mã số thuế, dấu chữ ký…

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 40N

Hộp dấu Printer 40N

-Kích thước: 23mm x 58 mm

-Số dòng tối đa: 05 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/40

-Hộp dấu thường dùng cho dấu mã số thuế, dấu tên cơ sở, dấu chữ ký…

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 50N

Hộp dấu Printer 50N

-Kích thước: 30mm x 69 mm

-Số dòng tối đa: 06 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/50

-Hộp dấu thường dùng cho dấu Mã số thuế lớn, dấu chữ ký…

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 60N

Hộp dấu Printer 60N

-Kích thước: 37mm x 76 mm

-Số dòng tối đa: 07 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/60

-Hộp dấu thường dùng cho dấu chứng thực, dấu có nội dung lớn…

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu vuông Printer Q12

Dấu vuông Printer Q12

-Kích thước: 12mm x 12mm

-Số dòng tối đa: 03 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/Q12

-Hộp dấu thường dùng cho tên viết tắt, logo cỡ nhỏ,  …

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu Vuông Printer Q17

Dấu Vuông Printer Q17

-Kích thước: 17mm x 17mm

-Số dòng tối đa: 04 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/Q17

-Hộp dấu thường dùng cho tên viết tắt, logo cỡ nhỏ,  …

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu vuông Printer Q24

Dấu vuông Printer Q24

-Kích thước: 24mm x 24mm

-Số dòng tối đa: 06 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/Q24

-Hộp dấu thường dùng cho tên viết tắt, logo cỡ nhỏ,  …

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu vuông Printer Q30

Dấu vuông Printer Q30

-Kích thước: 31mm x 31mm

-Số dòng tối đa: 07 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/Q30

-Hộp dấu thường dùng cho tên viết tắt, logo , dấu tròn doanh nghiệp,  …

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu vuông Printer Q43

Dấu vuông Printer Q43

-Kích thước: 43mm x 43mm

-Số dòng tối đa: 10 dòng

-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

-Thẻ mực loại: E/Q43

-Hộp dấu thường dùng cho tên viết tắt, logo, Dấu trò doanh nghiệp,…

-Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 15

Hộp dấu Printer 15

– Kích thước: 10 mm x 69 mm

– Số dòng tối đa: 03 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/15

– Hộp dấu thường dùng cho dấu tên dài, dấu chức danh, dấu chữ ký…

– Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 25

Hộp dấu Printer 25

– Kích thước: 15 mm x 75 mm

– Số dòng tối đa: 04 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/25

– Con dấu thường dùng cho: dấu có nội dung dài…

– Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 35

Hộp dấu Printer 35

– Kích thước: 30 mm x 50 mm

– Số dòng tối đa: 06 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/35

– Hộp dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi, dấu chữ ký…

– Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái.  Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 38

Hộp dấu Printer 38

– Kích thước: 33 mm x 56 mm

– Số dòng tối đa: 06 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/38

– Hộp dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi, dấu chữ ký…

– Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Printer 45

Hộp dấu Printer 45

– Kích thước: 25 mm x 82 mm

– Số dòng tối đa: 06 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/45

– Con dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi…

– Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Colop Printer 52

Hộp dấu Colop Printer 52

– Kích thước: 20 mm x 30 mm

– Số dòng tối đa: 05 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/52

– Hộp dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi, dấu chữ ký…

– Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Colop Printer 53

Hộp dấu Colop Printer 53

– Kích thước: 30 mm x 45 mm

– Số dòng tối đa: 06 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/38

– Hộp dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi, dấu chữ ký…

– Con dấu được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Hộp dấu Colop Printer 54

Hộp dấu Colop Printer 54

Hộp dấu Colop Printer 54

– Kích thước: 40 mm x 50 mm

– Số dòng tối đa: 08 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/54

– Hộp dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi, dấu chữ ký…

Hộp dấu Colop Printer 55

Hộp dấu Colop Printer 55

Hộp dấu Colop Printer 55

– Kích thước: 60 mm x 40 mm

– Số dòng tối đa: 08 dòng

– Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen

– Thẻ mực loại: E/55

– Hộp dấu thường dùng cho: dấu có nội dung lớn, dấu công văn đến, dấu công văn đi, dấu chữ ký…

Hộp Dấu S110

Hộp Dấu S110

-Kích thước: 8 mm x 52 mm
-Số dòng tối đa: 02 dòng
-Màu có sẵn: Đỏ, Xanh, Đen
-Thẻ mực loại: E/110
-Dấu thường dùng cho dấu một dòng, hai dòng và chiều dài…
-Được thiết kế gọn, nhẹ thời trang chuyển động êm ái. Chuẩn Châu Âu bảo hành vĩnh viễn.

Dấu khung thép

Dấu khung thép

– Kích thước: 41x24mm, 45x30mm, 58x27mm, 58x37mm, 68x49mm

– Đặc tính: khung thép không rỉ chắc chắn, vận hành êm, thích hợp cho hầu hết các bề mặt vật liệu. Chất lượng hàng đầu châu âu-------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO XÂY DỰNG SÁNG TẠO VIỆT

Địa chỉ :195/2A Đường ĐT743, KP. Đồng An, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương

Hotline : 0333.338.567

Email : sangtaovn.adv@gmail.com

Website : www.khacdaubinhduong24h.vn

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG ONLINE :